PolishEnglishGermanItalianSpanish

Cele i misja

Cele i misja

Misją Fundacji Order Jana III Sobieskiego jest stworzenie międzynarodowej organizacji zrzeszającej osoby o wybitnych cechach, takich jak prawość, uczciwość, nieskazitelna moralność. Będziemy łączyć wielkich intelektualistów, filantropów, mecenasów kultury i sztuki, powszechnie uznanych i zasłużonych dla swej ojczyzny, ludzkości, a także wszystkich, którzy swą życiową postawą udowodnili, że zasługują na zaszczyt znalezienia się w elitarnym gronie wybitnych postaci odznaczonych jednym z dwóch pierwszych polskich orderów.

Cele Fundacji wynikają ze statutu i przedstawiają się następująco:

 • Budowa elitarnej szkoły średniej w Polsce, która będzie przygotowywała do międzynarodowej matury;
 • Budowa światowej organizacji Orderu Jana III Sobieskiego wśród Polaków, Polonii i osób mających korzenie polskie oraz cudzoziemców wprost nawiązujących do wzorców historycznych;
 • Promowanie wiedzy na temat Polski, jej historii, osiągnięć wśród wszelkich osób i przy pomocy wszelkich środków dozwolonych prawem tj. prowadzenie polityki historycznej wspierającej osiągnięcia Polski i Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Jana III Sobieskiego i jego dziedzictwa;
 • Kształtowanie i upowszechnianie patriotycznych postaw, zgodnie z polską tradycją narodową;
 • Podtrzymywanie i krzewienie rycerskich wartości i tradycji;
 • Działania na rzecz promocji polskiej kultury, tradycji i historii;
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, historycznej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Przywrócenie Orderowi Jana III Sobieskiego należytej rangi;
 • Integracja środowiska Dam i Kawalerów Orderu Jana III Sobieskiego;
 • Ochrona miejsc związanych z dziedzictwem polskim, z historią Polski i osób z nią powiązanych w Polsce i na świecie;
 • Edukacja patriotyczna;
 • Pomoc charytatywna dla Polaków w kraju i za granicą;
 • Promocja osób i instytucji działających na rzecz polskiego interesu narodowego i państwowego;
 • Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i narodami;
 • Integracja światowej Polonii;
 • Działanie o charakterze samopomocowym wobec członków Orderu;
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Podejmowanie inicjatyw i kształtowanie form publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym;
 • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • Wspieranie i prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i badawczo rozwojowej;
 • Inicjowanie publicznej dyskusji nad dziedzictwem kulturowym związanym z postacią Jana III Sobieskiego;
 • Budowa pomnika upamiętniającego Jana III Sobieskiego na Wzgórzu Kahlenberg;
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Kultywowanie szlachetnych tradycji oręża polskiego;
 • Wszelka pomoc materialna i niematerialna dla Polaków mieszkających w kraju i poza granicami;
 • Wspieranie finansowe, rzeczowe Polaków i Polonii oraz osób powiązanych z Orderem.